Menu
GasTerra's visie

GasTerra's visie

GasTerra hecht groot belang aan de verduurzaming van de energievoorziening. We streven ernaar om de transitie naar een duurzame energievoorziening (energietransitie) verantwoord - dat wil zeggen met zowel oog voor ecologische als economische belangen - te laten verlopen. Het verbreden en verdiepen van de kennis over energie en verder optimaliseren van de systeemfunctie van gas zijn daarbij onontbeerlijk. GasTerra stimuleert dit dan ook zoveel mogelijk. Ook in onze eigen bedrijfsvoering passen we dit toe maar gezien onze beperkte footprint is het effect hiervan gering.

In het afgelopen jaar heeft GasTerra gewerkt aan het herformuleren van de eigen visie op energietransitie, en de rol die GasTerra in die transitie kan spelen. Hieruit zijn 'energiekennis' en 'systeemfunctie van gas' als speerpunten naar voren gekomen. De Energy Academy Europe (EAE), en in het bijzonder het Energy Transition Center (EnTranCe) als onderdeel van de EAE, zien we als het middel om aan deze speerpunten te werken. In 2013 heeft GasTerra circa 3,6 miljoen euro geïnvesteerd in kennis en innovatie. Met dit budget en alle in dit hoofdstuk genoemde initiatieven die hieruit voortvloeien, geeft GasTerra invulling aan de hoofddoelstelling Groen twee uit de MVO-matrix.

Kennis verbreden en verdiepen

Energie is voor veel mensen vanzelfsprekend. Er wordt weinig over gesproken en als het om verduurzaming gaat, lijkt emotie vaak de overhand te hebben. Terwijl juist kennis van zaken van groot belang is om de juiste beslissingen te kunnen nemen op het gebied van verduurzaming. GasTerra wil de kennis op energiegebied helpen verbreden en verdiepen, en educatie op dit gebied ondersteunen. Onze ambitie is om meer informatie - en vooral eerlijke en feitelijke informatie - te verstrekken, om zo ook het onderwerp energie meer onder de aandacht te brengen. Om dit te bereiken heeft GasTerra in 2013 een bijdrage geleverd via 12 initiatieven op het gebied van kennis en educatie die passen binnen ons beleid. GasTerra streeft ernaar deze inspanning in 2014 te evenaren. Zowel in 2013 als in 2014 speelt GasTerra's investering in de Energy Academy Europe (EAE) hierbij een belangrijke rol. Met zijn bijdrage aan de Energy Academy Europe ondersteunt GasTerra wetenschappelijk onderzoek en draagt GasTerra bij aan de ontwikkeling van lesmateriaal, van beroepsonderwijs tot postdoctoraal onderwijs. Daarnaast werken we mee aan de ontwikkeling van lespakketten voor basis- en middelbaar onderwijs. Ten slotte proberen we ook bij beleidsmakers, bestuurders, beslissers en andere betrokkenen de kennis van energie te vergroten en te verdiepen. Ontwikkeling van kennis en onderwijs loopt primair via de Energy Academy Europe en EntranCe, de verdere ontwikkeling en inzet van het ETM (Energie Transitie Model) is hier bijvoorbeeld ook op gericht. Daarnaast zijn er activiteiten die op specifieke doelgroepen zijn toegesneden, zoals Energy Challenges voor scholieren en Energiepodiumdiners voor beslissers.

Systeemfunctie van gas

De energietransitie is een langdurig proces. De energievraag en het aanbod van alternatieve energiebronnen sluiten niet op elkaar aan en opslag van elektriciteit is nog relatief moeilijk en kostbaar. Aardgas is als schoonste fossiele brandstof daarom voorlopig onmisbaar als we zowel de energievoorziening veilig willen stellen en betaalbaar willen houden, als de emissie van CO2 aan banden willen leggen. Nieuwe gassen als waterstof - o.a. verkregen uit wind- en zonne-energie - en biogas kunnen op termijn wellicht aardgas aanvullen of zelfs vervangen. Daarom wil GasTerra gas een duurzaam ondersteunende rol laten spelen bij de energietransitie door mee te werken aan een verdere optimalisatie van de systeemfunctie van gas. Nieuwe, slimme (gas)technieken zijn daarbij onmisbaar. In combinatie met de ambities op het vlak van kennisontwikkeling steunt GasTerra daarom onderzoek naar ontwikkeling en inzet van nieuwe gastoepassingen bij EnTranCe, de 'proeftuin' van de Energy Academy Europe, en daarvan afgeleide projecten. Voorbeelden hiervan zijn o.a.: systeemintegratie met brandstofcellen, hybride verwarmingsketels, opslag van waterstof in aardgas, vergisting van biomassa.

assured
Milieuplan Industrie

Milieuplan Industrie

Een derde poot aan GasTerra's inspanningen vanuit de afdeling Energietransitie is het Milieuplan Industrie (MPI).

Met MPI-projecten ondersteunt GasTerra industriële klanten bij de verbetering van de energie-efficiency, de reductie van emissies en de verduurzaming van de bedrijfsprocessen. We nemen een technisch consultant in de arm, die in samenspraak met de klant kijkt naar de mogelijkheden op deze gebieden.

Een groot MPI-project in 2013 betrof een project voor een collectief van steenfabrieken. Door onderzoeksinstituut DNV-GL (voorheen DNV Kema) werd onderzocht hoe de inzet van gasbranders verder geoptimaliseerd kon worden. De beproevingen toonden aan dat aanzienlijke besparingen mogelijk kunnen zijn door verbeterde procesbesturing. Uiteindelijk zijn in 2013 zes projecten uitgevoerd, waarmee we de doelstelling hebben overtroffen om in 2013 vijf MPI-projecten bij industriële klanten uit te voeren. Voor 2014 staan er reeds twee projecten gepland.

assured
Groen gas

Groen gas

GasTerra heeft in 2011 een Groen Gas Green Deal (G3D) ondertekend, tezamen met diverse marktpartijen, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties. GasTerra beloofde hiermee zich de komende jaren in te zetten voor de accommodatie van het gehele volume groen gas dat kan worden ingevoed in het netwerk van de landelijke netbeheerder, mits het groen gas via een certificatensysteem gecertificeerd is en de prijs marktconform is.

Evenals in 2012 heeft GasTerra in 2013 onder andere invulling gegeven aan de G3D door de productie van een aantal groen gas productie-installaties van Suikerunie (9,3 miljoen m3) , HVC (3,1 miljoen m3) en Greenchoice (7,8 miljoen m3) in te kopen. Voor HVC en Greenchoice vangt GasTerra daarmee de variatie in de productie van het groene gas op in zijn portfolio, om het daarna terug te leveren aan HVC en Greenchoice in het door beide partijen gewenste profiel. Van Suikerunie heeft GasTerra het gas ingekocht, inclusief de bij de productie van het groen gas door Vertogas uitgegeven certificaten. Het gas en de certificaten zijn daarna verkocht aan biobrandstofproducent BioMCN.

Nieuwe contracten

GasTerra had als doelstelling in 2013 minimaal drie nieuwe groengas-contracten af te sluiten. Hiertoe benaderden we vrijwel alle partijen die in 2010, 2011 en 2012 een SDE-beschikking hebben gekregen voor de productie van substantiële hoeveelheden groen gas. Slechts in een beperkt aantal gevallen werden de SDE-toewijzingen omgezet in daadwerkelijke groengasprojecten. Ondanks het beperkt aantal nieuwe productieprojecten in Nederland kon GasTerra in 2013 toch weer enkele overeenkomsten afsluiten of verlengen, waaronder de inkoop van groen gas uit drie nieuwe groengasinstallaties onder twee nieuwe overeenkomsten. Twee installaties zullen tezamen circa 17 miljoen m3 groen gas op jaarbasis produceren, waarbij de eerste productie in 2014 wordt verwacht.

Bij de productie van het groen gas gas in dit project zal een nieuw soort vergister worden gebruikt, met een hogere efficiency dan gebruikelijk. De derde installatie, ongeveer 23 miljoen m3, past eveneens een nieuwe innovatieve techniek toe, waarbij biomassa onder hoge temperatuur en druk ondergronds wordt omgezet in biogas. GasTerra vindt het belangrijk dat het groen gas dat wordt ingekocht aantoonbaar duurzaam is geproduceerd. Daarom is in deze overeenkomst onder andere opgenomen dat de biomassa die wordt gebruikt voor de productie van het groen gas, moet voldoen aan de eisen die daaraan worden gesteld in het keurmerk NTA 8080.

assured
Footprint gas

Footprint gas

GasTerra koopt het overgrote deel van zijn gas uit Nederlandse bronnen. Het is de exclusieve afnemer van het Groningengas dat door de NAM wordt geproduceerd. Daarnaast heeft de onderneming een wettelijke plicht om gas uit de Nederlandse kleine velden af te nemen, als producenten dit aanbieden. Deze situatie beperkt de invloed van GasTerra op de manier waarop en omstandigheden waaronder het gas wordt gewonnen. GasTerra heeft in het kader van het MVO-beleid in 2012 onderzoek gedaan naar de CO2-footprint van de gasinkopen. Hieruit kwam naar voren dat Nederlands gas volgens de hoogste internationale standaarden wordt gewonnen en over korte afstanden wordt getransporteerd.

Een klein deel van GasTerra's inkoopvolume komt uit het buitenland, in het bijzonder Noorwegen en Rusland. Met zijn deelname in de publiek-private samenwerking Project Delta Group (PDG) tracht GasTerra te bevorderen dat de footprint van aardgaswinning door het Russische aardgasbedrijf GazProm vermindert. PDG doet dit onder meer door 'best practices' te delen. 

assured
Footprint bedrijfsvoering

Footprint bedrijfsvoering

De verhuizing naar het nieuwe kantoorpand in februari 2013 heeft tot een flinke energiebesparing geleid. De installatie van zonnepanelen, drielaags glas, warmte-koudeopslag en led beeldschermen heeft ervoor gezorgd dat het gebouw van energielabel G naar A+ is gegaan, het op een na hoogste niveau. In 2012 werd in het gebouw aan de Rozenburglaan 6200 GJ aan primaire energie gebruikt. In het pand aan de Stationsweg is in 2013 4600 GJ gebruikt.

Na de verhuizing moest veel apparatuur die nog niet optimaal werkte, worden ingeregeld. Mede daardoor lag het verbruik hoger dan geraamd. We verwachten dat het energiegebruik van GasTerra het komende jaar lager zal zijn dan in 2013. Belangrijk daarbij is dat de medewerkers bewust omgaan met energie in het gebouw. We brengen dit onderwerp daarom voortdurend onder de aandacht.

Reizen

Het nieuwe GasTerra-kantoor bevindt zich vlak bij het Centraal Station van Groningen en heeft slechts 15 parkeerplaatsen. Doel was om meer medewerkers met het openbaar vervoer te laten reizen om zo de 'footprint' te verlagen. Dit is gelukt; alle medewerkers komen nu (soms gedeeltelijk) op de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar het werk, waardoor het aantal autokilometers is gedaald. Om ook aantal zakelijke autokilometers terug te brengen, bieden we openbaarvervoerkaarten aan en hebben we zes elektrische fietsen aangeschaft.

GasTerra compenseerde in 2013 de CO2-uitstoot van zakelijke autoreizen van medewerkers via de Climate Neutral Group. De CO2-uitstoot van zakelijke vliegreizen werd gecompenseerd via travel management company ATP.nl. 

assured
Inkoop facilitaire goederen en diensten

Inkoop facilitaire goederen en diensten

Bij het inkopen van goederen en diensten wordt - naast prijs en kwaliteit - op MVO-aspecten gelet. Of het nu gaat om de keuze voor de cateraar en schoonmaakdienst of om de besparing op papier en cartridges ten gevolge van de 'paperless' bedrijfsvoering. MVO is een belangrijke pijler onder ons inkoopbeleid. De inkoopomzet bedroeg in 2013 35 miljoen euro. GasTerra's doel is om de inkoopomzet in 2014 met één miljoen euro te verminderen door voortdurend te letten op efficiëntie in het inkoopproces.

assured