Menu
GasTerra's visie

GasTerra's visie

GasTerra wil een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat doen we door het in- en verkopen van aardgas, onze core business, maar we vinden het ook belangrijk om actief deel uit te maken van de samenleving. Wij laten ons immers leiden door de drie grondbeginselen van MVO, People, Planet, Profit, die wij hebben vertaald in 'Gas, Groen en Groningen'. Hierbij staat Groningen voor People, Groen voor Planet en Gas voor Profit. GasTerra wil daarom een gerespecteerde partij en werkgever in de Noord-Nederlandse samenleving zijn en draagt bij aan verschillende maatschappelijke, sportieve en culturele organisaties en initiatieven in deze omgeving.

Medewerkers

De missie van GasTerra is het maximaliseren van de waarde van het Nederlandse aardgas. Onze medewerkers spelen hierin een heel belangrijke rol. In een steeds veranderende markt is het aan hen om onze producten en diensten optimaal af te stemmen op de behoefte van de klant, om zo een maximale waarde te creëren. Dit vraagt om creativiteit en een commerciële en analytische denkwijze. GasTerra wil goede medewerkers aantrekken, en uiteraard een goede werkgever zijn. GasTerra stimuleert en faciliteert medewerkers om zich te ontwikkelen, ongeacht functie en leeftijd. Dit komt onder andere terug in het feit dat medewerkers zowel op basis van hun resultaten als hun ontwikkeling worden beoordeeld.

Waarschijnlijk heeft de economische recessie ertoe geleid dat de uitstroom bij GasTerra beperkt is. Een goede doorstroming is echter wel belangrijk voor de ontwikkeling van de organisatie en voor een evenwichtige verdeling van het personeel qua leeftijd, afkomst en sekse. Daarom stimuleren wij onze medewerkers om zich ook buiten GasTerra te oriënteren als dat aansluit bij hun ambitie, en om zich te blijven ontwikkelen, zodat ze ook voor de arbeidsmarkt aantrekkelijk blijven. Daarnaast kunnen medewerkers intern van functie veranderen en is detachering buiten GasTerra mogelijk.

Groningen

Niet alleen de medewerkers, ook de omgeving waarin GasTerra is gevestigd, hoort bij de MVO-pijler 'people'. We hebben deze niet voor niets vertaald naar 'Groningen', want GasTerra is dan wel een grote speler op de Europese markt, maar doordat het grootste deel van ons portfolio bestaat uit gas uit het Groningenveld en ons kantoor in Groningen is gevestigd, voelen we ons vooral een Gronings bedrijf. Mede door middel van sponsoring proberen we ons steentje bij te dragen aan de Groningse samenleving, en dan met name aan het maatschappelijke, sportieve en culturele leven in de stad en regio Groningen. Daarnaast willen we met sponsoring onze naamsbekendheid en ons imago verbeteren, het relatienetwerk verstevigen en de kennis over energie en het energievraagstuk verdiepen.

Tot op heden worden onze sponsoractiviteiten vooral bepaald op basis van de aanvragen, maar in de toekomst willen we op een meer proactieve manier te werk te gaan. In 2014 laten we daarom onderzoek doen naar de Groningse samenleving, om meer inzicht te krijgen in de structuur van het regionale sponsoringlandschap en erachter te komen waar de meeste behoefte aan steun is. Het is de bedoeling om hier vervolgens met ons sponsorbeleid op in te spelen.

assured
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is bij GasTerra verankerd in de dagelijkse bedrijfsvoering. We hebben de drie grondbeginselen van MVO, People Planet Profit, vertaald in drie eigen doelgebieden: Gas, Groen en Groningen. Daarbij staat gas voor de bedrijfsresultaten, groen voor de ambitie een verantwoorde energietransitie tot stand te brengen en Groningen voor de gemeenschap waar we deel van uitmaken. Aan de hand van de resultaten van de stakeholderdialoog 2013 heeft GasTerra voor elk van de drie G's (Gas, Groen en Groningen) de eerder geformuleerde hoofddoelstellingen aangescherpt. Deze hoofddoelstellingen zijn door een MVO-matrix gekoppeld aan de zogeheten materiële zaken die de stakeholders belangrijk vinden. 

MVO-matrix

Sinds 2013 neemt GasTerra de MVO-matrix en de bijbehorende activiteiten integraal op in het Business Plan. Hierdoor is er geen sprake meer van een separaat GasTerra- en MVO-beleid. Het monitoren van de voortgang van deze doelen wordt dan ook in de reguliere rapportagecyclus meegenomen.

MVO Board

De in 2010 opgerichte MVO Board ziet toe op de voortgang en de integratie van MVO. Het uiteindelijke doel van de board is om MVO zodanig in de organisatie in te bedden, dat de board overbodig wordt. In 2013 richtte de MVO Board zich op drie belangrijke trajecten:

Continue stakeholderdialoog
GasTerra heeft zijn MVO-beleid geïntegreerd in de algemene bedrijfsvoering, maar dit is nog niet altijd duidelijk voor alle stakeholders. Om de perceptie van integratie bij deze stakeholders te versterken, wil GasTerra de stakeholders niet meer eens per jaar separaat consulteren over hun visie op verantwoord ondernemen. In plaats daarvan willen we de dialoog laten aansluiten bij de reguliere contacten met stakeholders op een meer continue basis. De board helpt de relatiehouders om structuur aan te brengen in deze continue dialoog, om de verkregen input te gebruiken en terugkoppeling te geven aan de stakeholders.

Rapportage op G4-niveau
Als staatsdeelneming wil GasTerra voldoen aan de laatste richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI) voor duurzaamheidsverslaggeving. Voor de verslaggeving over 2013 heeft GRI de richtlijnen doorontwikkeld naar de vierde generatie (G4). G4 geeft een goede indicatie voor transparantie over onderwerpen die de stakeholders belangrijk vinden en draagt bij aan een heldere, relevante en betrouwbare rapportage. De MVO Board heeft in 2013 onderzocht wat deze doorontwikkeling voor gevolgen had voor de verslaggeving, met als resultaat GRI G4-assurance op core niveau van het jaarverslag over 2013.

Bewustwording medewerkers 
Medewerkers spelen een grote rol in maatschappelijk verantwoord ondernemen door hun dagelijkse doen en laten. De MVO Board heeft er daarom voor gekozen de medewerkers door verschillende uitingen te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en de mogelijkheden. Hierbij richtte de board zich op concrete zaken, zoals het zuinig omgaan met energie en het belang van bewegen voor de gezondheid, bijvoorbeeld door een keer de trap of de fiets te nemen.

Medewerkers uit alle lagen van de organisatie hebben zitting in de board, die voorgezeten wordt door Chief Financial Officer Maurice de Wilde.

assured
Formatie en bezetting

Formatie en bezetting

In 2013 werkten 200 mensen bij GasTerra (186 FTe's).

Het personeelsbestand was stabiel gedurende het jaar. Van de 200 medewerkers waren 188 medewerkers in vaste dienst (134 mannen en 54 vrouwen), 12 collega's hadden een contract voor bepaalde tijd (9 mannen en 3 vrouwen). De ICT- en facilitaire diensten werden in 2013 voornamelijk extern ingehuurd.

Management

GasTerra's managementteam bestaat uit vier directeuren, onder wie de CEO, en vier stafhoofden.

In de bezetting van het managementteam vonden twee wijzigingen plaats. Chief Financial Officer Maarten Blacquière trad per 1 december 2012 terug en werd op 15 januari 2013 opgevolgd door Maurice de Wilde. De Wilde was hiervoor Finance Manager in Gabon voor Shell. Commercieel directeur Jacob Kielman verliet per 1 oktober de organisatie. Hij is opgevolgd door Robert van Rede. Van Rede werkte daarvoor als Sales Manager & Commercial Manager Onshore bij de NAM.

Het middenmanagement van GasTerra bestond in 2013 uit 21 personen.

assured
Cao en pensioen

Cao en pensioen

Op 1 januari 2013 liep de cao van de GasTerra-medewerkers af. In oktober 2013 bereikte GasTerra met bedrijfsvakbond VPG2 overeenstemming over de nieuwe cao, voor de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2015. In de nieuwe cao zijn onder meer afspraken gemaakt over het afschaffen van de bestaande hypotheekregeling per 1 januari 2015. Verder is een nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 onderdeel van de cao. GasTerra is daarbij van een eindloonregeling naar een geïndexeerd middelloon overgestapt. GasTerra blijft daarbij aangesloten bij de Stichting Pensioenfonds Gasunie. Eind 2013 lag de voorlopige dekkingsgraad van Pensioenfonds Gasunie op 111,6 %. In juni 2014 stelt het Bestuur op basis van de definitieve jaarcijfers de definitieve dekkingsgraad vast. In 2013 vielen 174 medewerkers (87%) onder de cao. Bedrijfsvakbond VPG2 kende een hoge participatiegraad van ongeveer 85%. 

assured
Personeelswerving en medewerkerstevredenheid

Personeelswerving en medewerkerstevredenheid

Een van de doelstellingen van GasTerra's personeelsbeleid is gedoseerde vernieuwing. Daarbij streven we naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen, en een goede verdeling naar afkomst. Bij de werving maakt GasTerra onder meer gebruik van Noorderlink, het samenwerkingsverband van diverse grote werkgevers in Noord-Nederland, die gezamenlijk vacatures aanbieden op de website van Noorderlink.

Tevredenheid

Om het jaar houdt GasTerra een medewerkerstevredenheidsonderzoek. In 2012 vond een dergelijk onderzoek plaats, maar in verband met de verhuizing en de nieuwe manier van werken die hiermee samenhangt hebben we in oktober 2013 opnieuw een medewerkerstevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat GasTerra het rapportcijfer 7,4 scoort. Dat is vergelijkbaar met de scores in de afgelopen jaren. De respons was wat lager dan vorig jaar (64%). Circa 50% van de medewerkers vindt dat het werken op kantoor leuker is geworden, ruim 20% is het daar niet mee eens.

assured
Opleiding en loopbaanontwikkeling

Opleiding en loopbaanontwikkeling

GasTerra streeft naar een optimale ontplooiing van alle medewerkers. Wij stimuleren medewerkers zich te ontwikkelen en om competenties te laten (blijven) aansluiten bij ons werkveld, ongeacht functie en leeftijd.

Opleiding

Het opleidingsbudget over 2013 bedroeg ruim 400.000 euro, dat is 2,3% van de totale salarissom. Binnen dat budget voorziet GasTerra in een brede individuele studieregeling. Opleidingen die noodzakelijk zijn voor de functievervulling vergoeden we volledig. Verschillende medewerkers volgden bijvoorbeeld een opleiding aan het Energy Delta Institute, waarvan GasTerra medeoprichter is. Bij opleidingen die niet rechtstreeks verband houden met de functie, maar wel de loopbaanontwikkeling van de medewerkers ten goede komen, vergoeden we 90 % van de opleidingskosten, mits het diploma wordt behaald.

Roulatie

In 2013 verlieten negen mensen GasTerra. We mogen ervan uitgaan dat de lage uitstroom verband houdt met de hoge medewerkerstevredenheid. Voordeel van deze lage uitstroom is dat kennis en ervaring behouden blijven, nadeel is een op den duur onevenwichtige personeelsopbouw. Daarbij meent GasTerra dat jobrotatie ontwikkeling creëert. Daarom stimuleert de onderneming medewerkers om na een bepaalde periode van functie en/of afdeling te veranderen. In het kader van dit roulatiebeleid is detachering buiten de organisatie ook mogelijk en moedigen we medewerkers aan om verder te kijken dan GasTerra, als dat aansluit bij hun ambitie.

assured
Veiligheid en gezondheid­­­­­

Veiligheid en gezondheid­­­­­

De onderwerpen veiligheid en gezondheid worden bij GasTerra regelmatig (in 2013 zes maal) besproken in de speciale OR-commissie SOAP (sociaal, organisatie, arbo, personeel).

Risico Inventarisatie en Evaluatie

GasTerra verhuisde in februari 2013 naar een nieuw kantoor. Kort na de verhuizing werd een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uitgevoerd. De resultaten hiervan kregen de instemming van de OR. De belangrijkste risico's die in de RIE worden genoemd, zijn het verkeer, het werken in ploegendienst en werkdrukgerelateerde en RSI-achtige klachten. Om de veiligheid in het verkeer te verhogen, is bellen in de auto tijdens werktijd voor medewerkers verboden, zijn winterbanden voor de lease-rijders verplicht en krijgen ongeveer 20 medewerkers die veel zakelijke kilometers afleggen om het jaar een rijvaardigheidstraining. Met voorlichting over de juiste werkhouding probeert GasTerra RSI-klachten bij medewerkers te voorkomen. Met het oog op de verhuizing kregen alle medewerkers in 2013 persoonlijk advies over het optimaal instellen van de werkplek en informatie over wat te doen bij een ontruiming. Daarnaast hielden we twee ontruimingsoefeningen.

Ziekteverzuim

GasTerra streeft naar een laag ziekteverzuim en geen ongevallen met werkverzuim. In 2013 was het ziekteverzuim 2,2%. Daarmee bleef het verzuimpercentage onder de norm van maximaal 2,5%, maar was het verzuimcijfer wel hoger dan vorig jaar (1,4%). Dat komt doordat in 2013 sprake was van gemiddeld meer langdurig zieken. Het overgrote deel daarvan was niet werk gerelateerd. GasTerra ziet daarom geen noodzaak om het verzuimbeleid aan te passen. In 2013 zijn binnen GasTerra twee ongevallen gemeld. Een medewerker kreeg een kast tegen zijn been, een andere medewerker viel in de parkeerkelder van het nieuwe kantoorgebouw. Dit laatste ongeval had verzuim tot gevolg. GasTerra heeft naar aanleiding hiervan maatregelen genomen om de toegang tot het gebouw gemakkelijker en daarmee veiliger te maken. Het doel voor komend jaar is om de bewustwording bij medewerkers rondom het thema veiligheid te stimuleren, onder andere door middel van presentaties en berichten op intranet.

assured
Het nieuwe pand en het Nieuwe Werken

Het nieuwe pand en het Nieuwe Werken

Op 23 januari nam GasTerra de sleutel van zijn nieuwe kantoor aan de Groningse Stationsweg in ontvangst. Halverwege februari en begin maart vond de verhuizing plaats, en op 4 april werd het gebouw officieel geopend door Z.K.H. de Prins van Oranje. De verhuizing verliep soepel, mede dankzij de uitgebreide voorbereiding.

Het Nieuwe Werken

De inrichting van het nieuwe, eigenlijk vernieuwde kantoorpand (het was voorheen een bankgebouw) is gebaseerd op de principes van het zogeheten Nieuwe Werken: het is een open kantoor waar medewerkers geen vaste eigen werkplek of kamer hebben. Zij kunnen hier, maar ook thuis of onderweg, werken. Flexibiliteit, zowel naar plaats en tijd, is al met al de leidraad.

In de twee jaren voorafgaand aan de verhuizing besteedde GasTerra veel aandacht aan voorlichting over het Nieuwe Werken. Door middel van presentaties, berichten op intranet, interne publicaties zoals een nieuwsbrief, speciale afdelingssessies en het bezoeken van andere organisaties die al eerder op deze manier van werken waren overgestapt waren de medewerkers zo goed mogelijk op de verandering voorbereid.

Het veranderingsproces is opmerkelijk soepel verlopen. Inmiddels kan gesteld worden dat medewerkers grosso modo tevreden zijn met de nieuwe werkomgeving en de meesten volop gebruikmaken van de flexibiliteit die het Nieuwe Werken biedt. De open structuur blijkt de onderlinge communicatie van medewerkers ten goede te komen. Alle doelstellingen die ten grondslag lagen aan de verhuizing naar het nieuwe gebouw blijken daarmee vervuld: het werk beter faciliteren, de interne communicatie bevorderen, de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers stimuleren en het sterk vergroten van de energie-efficiëntie van het bestaande pand door middel van renovatie. Zie ook 'Footprint bedrijfsvoering'.

assured
Bezwaren, klachten en misstanden

Bezwaren, klachten en misstanden

Voor eventuele bezwaren, klachten en misstanden waarvoor de oplossing niet kan worden gevonden in het reguliere circuit van collega's en leidinggevenden heeft GasTerra vertrouwenspersonen, een klachtenprocedure en een klokkenluidersregeling. In 2013 is geen gebruikgemaakt van de klokkenluidersregeling, zijn er geen misstanden of gevallen van discriminatie gemeld en heeft niemand een klacht ingediend bij de klachtencommissie.

Sponsoring

Sponsoring

De sponsoractiviteiten van GasTerra bestaan met name uit financiële ondersteuning in de regio Groningen. In 2013 sponsorden we op deze manier opnieuw de eredivisiebasketbalclub GasTerra Flames, het jazzfestival Swingin’ Groningen en het Groninger Museum. Ook was GasTerra in 2013 weer hoofdsponsor van het Prins Claus Conservatorium. Nieuw in 2013 was onze bijdrage aan het tweede boek over het Scholtenhuis, het hoofdkwartier van de Duitse Sicherheitsdienst in Groningen. Ook stelden we dit jaar het GasTerra-kantoor ter beschikking tijdens de Nacht van Kunst & Wetenschap. In 2013 besteedden we 1,2 miljoen euro aan sponsoring. Bekijk hier de volledige lijst met alle organisaties en initiatieven die GasTerra in 2013 ondersteunde.

Verhoging van onze naamsbekendheid was aanvankelijk het belangrijkste doel van het sponsorbeleid van GasTerra. Uit een onderzoek in 2012 bleek 53% van de respondenten GasTerra te kennen; een hogere score dan verwacht. In 2014 doen we opnieuw een onderzoek naar onze naamsbekendheid. De komende jaren willen we onze naamsbekendheid verder vergroten, maar we gaan vooral meer de diepte in: we willen dat meer mensen gaan begrijpen wat GasTerra is en doet. Het accent verschuift dus van naamsbekendheid naar rolbekendheid. Bijvoorbeeld door meer ruimte te maken voor dit aspect binnen ons sponsorbeleid.

assured
Advertising en lobby

Advertising en lobby

De campagne 'I am part of the solution', die GasTerra in 2011 startte, liep ook in 2013 door. In deze campagne vertellen verschillende mensen met diverse achtergronden in video's en advertenties hoe zij in hun wereld (sport, muziek, GasTerra zelf) deel zijn van de oplossing. Hun boodschap is gekoppeld aan GasTerra's kernboodschap, namelijk dat aardgas als fossiele brandstof geen deel is van het probleem maar juist van de oplossing, doordat het een onmisbare schakel is in de overgang naar een duurzame energievoorziening. De video's staan op www.iampartofthesolution.nl en het Youtube-kanaal van GasTerra, en werden ook (in verkorte vorm) vertoond op RTV Noord. De advertenties zijn in verschillende regionale magazines en in het Dagblad van het Noorden geplaatst. Het script van de laatste video in de reeks, waarin de Groninger stadshistoricus Beno Hofman de hoofdrol speelt, is bedacht door een van de GasTerra-medewerkers.

Dat gas in het algemeen en GasTerra in het bijzonder deel is van de oplossing, dragen we uit naar al onze stakeholders, dus ook naar bestuur en politiek. In dat kader zijn we actief in Den Haag en, primair via de brancheorganisatie Eurogas, in Brussel. Ook is GasTerra aangesloten bij de nationale belangenbehartiger Vereniging Energie-Nederland.

assured
SER-akkoord

SER-akkoord

Ruim 40 partijen ondertekenden op 6 september 2013 het SER-akkoord, waaronder het kabinet, werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties. In dit energieakkoord zijn belangrijke afspraken gemaakt over verregaande energiebesparing, het verminderen van de CO2-uitstoot en verdere verduurzaming van het Nederlandse energieverbruik. GasTerra werd bij de onderhandelingen vertegenwoordigd door Vereniging Energie-Nederland.

GasTerra juicht het bereiken van het SER-akkoord toe. Met dit energieakkoord ligt er op de korte termijn een concreet werkplan om de in Europa afgesproken energiedoelstellingen in 2020 te halen. Voor wat betreft het halen van de klimaatdoelstellingen na 2020, zetten de partijen vooral in op een hervorming van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). GasTerra vindt dat een goede strategie, omdat het ETS zich voor de Europese energiemarkt als geheel laat voelen en op efficiënte wijze CO2-uitstoot kan reduceren.

Consequenties SER-akkoord

Het akkoord heeft op de korte termijn weinig directe gevolgen voor GasTerra als bedrijf, maar wel voor de gasmarkt als geheel. Vanwege de energiebesparingsdoelstellingen die zijn afgesproken voor de gebouwde omgeving, zullen zowel het gas- als het elektriciteitsverbruik in de gebouwde omgeving gaan dalen.

Het energieakkoord heeft daarnaast consequenties voor de elektriciteitsproductie. De doelstelling van 14% duurzaam opgewekte energie in 2020 betekent dat in 2020 ongeveer 35% van de elektriciteitsproductie duurzaam geproduceerd moet worden (In 2012 was dit nog 12%). Daarbij wordt vooral ingestoken op windenergie op zee en decentrale duurzame energieopwekking, zoals zonne-energie. Ten slotte is afgesproken dat 5 van de meest inefficiënte kolencentrales in Nederland tussen 2016 en 2017 zullen sluiten. Het SER-akkoord besteedt weinig aandacht aan de mogelijkheden van WKK, waarbij gas efficiënt gebruikt wordt voor het opwekken van stroom en warmte. Het efficiënt gebruiken van fossiele energie is een belangrijke voorwaarde voor een duurzaam energiebeleid. WKK-installaties in Nederland zouden hier een bijdrage aan kunnen leveren.

assured
Bestuursgegevens

Bestuursgegevens

Directie

drs. G.J. Lankhorst, Chief Executive Officer

Directeuren

drs. M.W.J. de Wilde RC, Chief Financial Officer (vanaf 15 januari 2013)
ir. A.E.M. Broenink, Directeur Strategie en Optimalisatie
drs. J.E. Kielman, Directeur Commercie (tot 1 oktober 2013)
ir. R.E. van Rede, Directeur Commercie (vanaf 1 oktober 2013)

Overige leden managementteam

A.J.P. Buijs, Manager Communicatie & Public Affairs
drs. J.R.L.W. Stäbler, Manager Informatie Technologie
drs. B.A. Westmaas, Manager Personeel & Organisatie
mr. H.J. van Zijll de Jong, Manager Juridische Zaken & Regulering

Raad van Commissarissen per einde 2013

mr. drs. C.W.M. Dessens, Voorzitter*
drs. D.A. Benschop*
ir. J.D. Bokhoven*
ir. P. Dekker
drs. M.E.P. Dierikx*
ir. J.M. Van Roost*
drs. A.P.N. van Veldhoven

* tevens lid van het College van Gedelegeerde Commissarissen

Drs. J.C. De Groot is per 1 juni 2013 afgetreden als Commissaris. De informatie over de achtergrond van de directieleden en de leden van de Raad van Commissarissen vindt u hier. Het verslag van de Raad van Commissarissen vindt u hier.

Ondernemingsraad per einde 2013

ir. E. Lam, Voorzitter
J.A.H. Boekhoudt
drs. J.R. Honkoop
mw. Y.N. Man MSc
E.T.O. Medas
mw. Z.D. Mulder-Wilts
R.A. Slob
C. Weeda MSc
A.H. Wijsbeek

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet Bestuur en Toezicht van kracht. In de Wet Bestuur en Toezicht is onder meer een bepaling opgenomen omtrent de evenwichtige verdeling van zetels in het bestuur en Raad van Commissarissen tussen mannen en vrouwen. De huidige zetelverdeling van de vennootschap voldoet niet aan deze bepaling. In het verslagjaar is er één vacature ontstaan in de  Raad van Commissarissen. Ten tijde van het verschijnen van dit jaarverslag was er nog geen invulling gegeven aan deze vacature.